Παράδειγμα στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης Original Khan Academy video: Static and Kinetic Friction Example https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planes-friction/v/static-and-kinetic-friction-example Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5R/