Αφαίρεση τριψήφιων αριθμών (με αναδιάταξη) Original Khan Academy video: Regrouping when subtracting three digit numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/regrouping-when-subtracting-three-digit-numbers