Τρόποι παρασκευής ρυθμιστικού διαλύματος

Περιγράφει τις δύο κύριες καταστάσεις όπου μπορείτε να πάρετε ένα ρυθμιστικό διάλυμα για ένα συγκεκριμένο pH συνδυάζοντας ένα αδύναμο οξύ και ένα αλάτι που περιέχει τη συζευγμένη βάση, και χρησιμοποιώντας μια αντίδραση εξουδετέρωσης συνδυάζοντας ένα αδύναμο οξύ και μια ισχυρή βάση. By N. Zavras Original video: Ways to get a buffer solution | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=l9-Qkl42-Tc