Επεξήγηση για τα κριτήρια διαιρετότητας του 3 Original Khan Academy video: The Why of 3 Divisibility Rule http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/factors-multiples/v/the-why-of-the-3-divisibility-rule Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7m/