Η διάταξη του περιοδικού πίνακα αυξάνοντας τον ατομικό αριθμό τοποθετεί στοιχεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες στις ίδιες στήλες (ομάδες). Τα στοιχεία στην ίδια ομάδα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων σθένους και συνήθως τείνουν να σχηματίζουν παρόμοια φορτισμένα ιόντα. Τα μεταλλικά κατιόντα συνδέονται με μη μεταλλικά ανιόντα για να σχηματίσουν ιοντικές ενώσεις. Ο εμπειρικός τύπος δίνει την αναλογία κατιόντων προς ανιόντα σε ιοντική ένωση. By N. Zavras Original video: Empirical formulas for ionic compounds | High school chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=-MYfEzKDZ4w&t=65s