Πώς να γράψετε διαμορφώσεις ηλεκτρονίων για άτομα και μονοτομικά ιόντα χρησιμοποιώντας διαμόρφωση ευγενούς αερίου. By N. Zavras Original video: Noble gas configuration | Electronic structure of atoms | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=tlSJCG5DqzI&t=368s