Ουσίες με παρόμοιες πολικότητες τείνουν να είναι διαλυτές η μία στην άλλη. Οι μη πολικές ουσίες είναι γενικά πιο διαλυτές σε μη πολικούς διαλύτες, ενώ οι πολικές και ιονικές ουσίες είναι γενικά πιο διαλυτές σε πολικούς διαλύτες. By N. Zavras Original video: Solubility and intermolecular forces | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ccDKr4TIWfk