Ακόμα ένα παράδειγμα για τη μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό Original Khan Academy video: Coverting Fractions to Decimals (ex. 2) http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/v/converting-fractions-to-decimals--ex2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6s/