Οι καταλύτες μπορούν να ταξινομηθούν ως ομοιογενείς, ετερογενείς ή ενζυματικοί. Ομογενείς καταλύτες υπάρχουν στην ίδια φάση με τα αντιδραστήρια, ενώ ετερογενείς καταλύτες υπάρχουν σε διαφορετική φάση από τα αντιδρώντα. Τα ένζυμα είναι βιολογικοί καταλύτες που επιταχύνουν τις βιοχημικές αντιδράσεις σε ζωντανούς οργανισμούς, συχνά με πολλές τάξεις μεγέθους. By N. Zavras Original video: Types of catalysts | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=5Tw9Yp-YuVU&t=280s