Πλήθος λύσεων για γραμμικές εξισώσεις Original Khan Academy video: Number of solutions to linear equations https://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations-and-inequalities/basic-equation-practice/v/number-of-solutions-to-linear-equations