Ο δεσμός υδρογόνου είναι ένας ειδικός τύπος αλληλεπίδρασης διπόλων-διπόλων που συμβαίνει μεταξύ του μοναχικού ζεύγους ενός ατόμου υψηλής ηλεκτροαρνητικότητας (συνήθως N, O ή F) και του ατόμου υδρογόνου σε δεσμό N-H, O-H ή F-H . Οι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να σχηματιστούν μεταξύ διαφορετικών μορίων (διαμοριακή σύνδεση υδρογόνου) ή μεταξύ διαφορετικών μερών του ίδιου μορίου (ενδομοριακή σύνδεση υδρογόνου). By N. Zavras Original video: Hydrogen bonding | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ltxqQbiI6-o