Κατανόηση της διαφοράς στατικής και τριβής ολίσθισης Original Khan Academy video: Intuition on Static and Kinetic Friction Comparisons https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planes-friction/v/intuition-on-static-and-kinetic-friction-comparisons Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5Q/