Εισαγωγή στο πηλίκο αντίδρασης Qc, και σύγκριση του πηλίκου αντίδρασης με τη σταθερά ισορροπίας για να προβλέψουμε πώς οι συγκεντρώσεις θα αλλάξουν. By N. Zavras Original video: Introduction to reaction quotient Qc | Chemical equilibrium | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=2PM1yc_z4Bk