Συνέχεια στην μελέτης της εξίσωσης Bernoulli και θεωρήματος Torricelli Original Khan Academy video: Fluids (part 10) https://www.khanacademy.org/science/physics/fluids/v/fluids--part-10