Κάθετη δύναμη στον ανελκυστήρα Original Khan Academy video: Normal Force in an Elevator https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/normal-contact-force/v/normal-force-in-an-elevator Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5E/