Γιατί η διαίρεση με το 0 δεν ορίζεται Original Khan Academy video: Why Dividing by Zero iIs Undefined http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/why-dividing-by-zero-is-undefined Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7Q/