Προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού Original Khan Academy video: Associative Law of Multiplication http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/associative-law-of-multiplication Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7J/