Οι δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου προκύπτουν από τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ στιγμιαίων διπόλων. Οι δυνάμεις διασποράς υπάρχουν μεταξύ όλων των μορίων (και ατόμων) και είναι συνήθως μεγαλύτερες για βαρύτερα, πιο πολώσιμα μόρια και μόρια με μεγαλύτερες επιφάνειες. By N. Zavras Original video: London dispersion forces | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=5OT5l-NZS24