Παράδειγμα Αξία Θέσης Ψηφίου με το 25. Η θέση των μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων. By G. Karalis Place value example with 25 | Place value tens and hundreds | Early Math Khan Academy Original video: https://www.youtube.com/watch?v=X_PnRFAKbkg&feature=emb_logo