Ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως η συγκέντρωση αντιδραστικών, το εμβαδόν της επιφάνειας, η θερμοκρασία, και οι καταλύτες. Γενικά, η αύξηση της συγκέντρωσης ενός αντιδραστικού στο διάλυμα, α αύξηση της επιφάνειας ενός στερεού αντιδραστικού, και η αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος αντίδρασης, θα αυξήσουν το ρυθμό μιας αντίδρασης. Μια αντίδραση μπορεί επίσης να αυξηθεί με την προσθήκη ενός καταλύτη στο μίγμα αντίδρασης. By N. Zavras Original video: Factors affecting reaction rates | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=CoNHV7786Hg