Περιγράφεται ο τρόπος ισοστάθμισης με τους κατάλληλους συντελεστές μιας χημικές εξίσωσης. Original Khan Academy Video: Balancing another combustion reaction https://www.youtube.com/watch?v=cmi8EnJQA84