Εισαγωγή στη ροπή δύναμης

Εισαγωγή στη ροπή δύναμης Original Khan Academy video: Introduction to Torque https://www.khanacademy.org/science/physics/torque-angular-momentum/torque-tutorial/v/introduction-to-torque