Ο Σαλ λύνει ενα λεκτικό πρόβλημα αφαίρεσης χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα ενα αγώνα μπάσκετ. By G. Karalis Original video: Fewer word problems Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=qyvwN-2PoXA&feature=emb_logo