Η αρχή του Aufbau δηλώνει ότι τα ηλεκτρόνια γεμίζουν ατομικά τροχιακά χαμηλότερης ενέργειας πριν από την πλήρωση αυτών με υψηλότερη ενέργεια (το Aufbau είναι γερμανικό για το "build-up" η "συσσώρευση"). Ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα, μπορούμε να προβλέψουμε τις διαμορφώσεις ηλεκτρονίων για άτομα ή ιόντα. Η αρχή Aufbau είναι πιο χρήσιμη για τα πρώτα 20 στοιχεία: από το Sc και μετά, η αρχή του Aufbau δεν προβλέπει με ακρίβεια τη σειρά των ηλεκτρονίων που γεμίζουν τα άτομα. By N. Zavras Original video: The Aufbau principle | Atomic structure and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Zersl0Ji3P0