Χρησιμοποιήστε πίνακες για να δείξετε διαφορετικούς τρόπους πολλαπλασιασμού και να λάβετε την ίδια λύση. By G. Karalis Original video: Multiplication as groups of objects Multiplication and division Arithmetic Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=cDpBtkU2cf8&t=3s