Μέτρηση μήκους με διαφορετικές μονάδες

Ο Sal χρησιμοποιεί διαφορετικές μονάδες για τη μέτρηση του ίδιου αντικειμένου. By A. Kallionaki Original video: Measuring lengths with different units Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=_irJM-um6HE&feature=emb_logo