Σύγκριση πλήθους αντικειμένων. Μαθαίνουμε για την σημασία του μεγαλύτερου από και του μικρότερου από. By G.Karalis Original video: Comparing numbers of objects Counting Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=__nkbr6DeTg&feature=emb_logo