Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αριθμογραμμή για να στρογγυλοποιήσετε τριψήφιους αριθμούς στην πλησιέστερη εκατοντάδα. By G. Karalis Original video: Rounding to the nearest 100 | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=19yOv4P2ccw