Ένας αριθμός σαν δεκαδικός, ποσοστό % και κλάσμα Original Khan Academy video: Representing a Number as a Decimal, Percent and Fraction http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/percents/v/representing-a-number-as-a-decimal--percent--and-fraction Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7W/