Βρείτε τον αριθμό που λείπει στις εξισώσεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. By G. Karalis Original video: Unknowns with multiplication and division Multiplication and division 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=TqAtt3g6Tkc