Σχέση μεταξύ ύψους αντικειμένου, ειδώλου και αποστάσεων (μεγέθυνση)

Σχέση μεταξύ ύψους αντικειμένου, ειδώλου και αποστάσεων (μεγέθυνση) Original Khan Academy video: Object image height and distance relationship https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/object-image-height-and-distance-relationship