Προσδιορισμός ισότοπων και ιόντων, και λογισμός για ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. By N. Zavras Original video: Worked example: Identifying isotopes and ions | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=koAFBScR41A