Εισαγωγή στην έννοια του κέντρου μάζας Original Khan Academy video: Center of Mass https://www.khanacademy.org/science/physics/torque-angular-momentum/torque-tutorial/v/center-of-mass