Βρίσκοντας το πλευρικό μήκος που λείπει όταν δίνεται η περίμετρος

Η Lindsay βρίσκει τα πλευρικά μήκη πολυγώνων που λείπουν όταν δίνονται όλα τα άλλα μήκη των πλευρών και η περίμετρος. By G. Karalis Original video: Finding missing side length when given perimeter | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=_sQ3dqhLsIw