Η Lindsay διαβάζει την ώρα σε ρολόγια με νούμερα στο πλησιέστερο λεπτό. By A. Kaliotaki Original video: Telling time to the nearest minute: labeled clock | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Ll3QzXftlS0