Δυναμική ενέργεια που αποθηκεύεται σε ελατήριο Original Khan Academy video: Potential Energy Stored in a Spring https://www.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/v/potential-energy-stored-in-a-spring