ΕΙσαγωγή στην έννοια του έργου και της ενέργειας 1 Original Khan Academy video: Introduction to work and energy https://www.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/v/introduction-to-work-and-energy Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CVjW/