Πρόσθεση τριψήφιων αριθμών χωρίζοντας σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες By G. Karalis original video: Breaking apart 3 digit addition problems 2nd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Hc9mcx739js&feature=emb_logo