Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αριθμoγραμμή για να στρογγυλοποιήσετε τους διψήφιους αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα. By G. Karalis Original video: Rounding to the nearest 10 | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=w2M5CzTFYfI&t=1s