Παράδειγμα: Υπολογισμός ποσοστού μάζας σε ένωση

Για τον υπολογισμό του ποσοστού μάζας ενός στοιχείου σε μια ένωση, διαιρούμε τη μάζα του στοιχείου σε 1 mole της ένωσης με τη μοριακή μάζα της ένωσης και πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με 100. By N. Zavras Original video: Worked example Calculating mass percent https://www.youtube.com/watch?v=enTtIDEtda8&feature=emb_logo