Όξινες και Βασικές Ιδιότητες Διαλυμάτων Αλάτων

Original Khan Academy video: Acid Base Properties of Salts https://www.youtube.com/watch?t=10&v=HwkEQfsJenk