Αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού Original Khan Academy video: Commtative Law of Multiplication http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/commutative-law-of-multiplication Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7H/