Πώς να απλοποιήσετε μια έκφραση συνδυάζοντας όμοιους όρους και την ιδιότητα διανομής. By G. Karalis Original video: How to simplify an expression by combining like terms and the distributive property | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=3NHSwiv_pSE