Ηλεκτρονιακή δομή για την δεύτερη περίοδο

Ηλεκτρονιακή δομή για την δεύτερη περίοδο. Καταγράφει τους κβαντικούς αριθμούς για όλα τα στοιχεία της δεύτερης περιόδου. Εισάγει τον κανόνα του Hund και συνδέει μπλοκ στον περιοδικό πίνακα με τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων. By N. Zavras Original video: Electron configurations for the second period | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=UEPs-GA2s40