Παράδειγμα πολλαπλασιασμού τριψήφιου με μονοψήφιο (χωρίς κρατούμενα) Original Khan Academy video: 3 digit times 1 digit example (no carrying) https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/3-digit-times-1-digit-example-no-carrying