Αριθμητής και παρονομαστής ενός κλάσματος Original Khan Academy video: Numerator and Denominator of a Fraction https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/understanding_fractions/v/numerator-and-denominator-of-a-fraction Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL4x/