Πώς να σχεδιάσετε διπλούς και τριπλούς δεσμούς χρησιμοποιώντας τελείες για να αντιπροσωπεύσετε ηλεκτρόνια σθένους. By N. Zavras Original video: Dot structures II: Multiple bonds | Structure and bonding | Organic chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=WLGTx6sSIOc&t=345s