Παραδείγματα με κυρτούς φακούς

Παραδείγματα με κυρτό φακό Original Khan Academy video: Convex lens examples https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/convex-lens-examples