Ηλεκτρονιακή δομή για την πρώτη περίοδο. Εισαγωγή στην αρχή aufbau, την αρχή αποκλεισμού Pauli, και την τροχιακή σημειογραφία. Καταγράφουμε τους κβαντικούς αριθμούς για τα ηλεκτρόνια σε H και He. By N. Zavras Original video: Electron configurations for the first period | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=0MKsFD03Ukc