Κατανόηση της κεντρομόλου δύναμης και της επιτάχυνσης Original Khan Academy video: Centripetal Force and Acceleration Intuition https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/centripetal-acceleration-tutoria/v/centripetal-force-and-acceleration-intuition Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5h/